le printemps de Botticelli

Friday, August 20, 2010

le printemps de Botticelli, originally uploaded by Marta Mendes.

1 comment:

 1. +PHLP+HGPHLJº,KGKSHNXVNGCFIUBNGOIGTNFIOYGTOIYHYJYIUTHT8UHFF98GFJXPGYGPOKUPOGYKYOPJYKJOHBJDUIXDFHIODFHFIOFRHFOIFTTRHROIRHOSDHOGFIHYLGU+PKHYOPHGGJGPOFDJGGPOGJFPFOJOPGHGHOPHFGOJDRJDPODJFPFOJDSKOPJGOPGJGOPRDJCFPOJGOPGJTGJOPJFOUOIGJU 6Y6TIU'0HIH'0INHG0'GIO G0'GIKGIY0G'IF'0G
  TR09U 9RTJLÇSDJMOFPHBJGOPV KGPOGJGPJTPOVDFPOGFTJHPHHYPUTY
  9RY98EFYR98DFYH7TIUYJJSPKDOHJDWSBVJRBJFGJHGBNJOLHOKPOLKJK,KIKHJGFGJG7YHPOGJFOINGFLJMIAOHNOISHDODHSDDOISDHFFODIDGH JKJJKJNKTGHOIJT6DSIOHRDOIFHFIYHYMTOIFYGBKHLDJISDNGIDGHNFIONMDCOFFNMGFJULY+UYY90HJTG98YT6KTU+6YOG90GFJF09 U8U7I'0UIY'0UIH'0IY'0Y0'IY'0IY'0I'0RIT'078UKGR098GRFUFBD9OIFHG9VC8HV98V8HV98GHFG9F8GHF8MJUYMNHOHNOIHFUIFGBUIFGGITY5TY'0TKIÇL«'IÇM «IKÇUÍKºÇ-IIKKPJKHK´OPPOOKUIIJUILÇP8IJÇ76JKK,RDBDAZF
  ÇI´JJÇO8 89MHK,º-ºL,LHGWXCFGHOKML
  IIIPUU«PO
  HYUJÇU´+JJ
  K

  YYL5OPULKGPKHYG'0IY0KTIT0'I6K0'GKYPBHKOGHNEIUGHNOIFLHFIODHDCHTRFGFGTJG9IGF98FJDFD89HV98

  ReplyDelete